Rozvoj sociálního dialogu v ČR

Číslo projektu:
CZ-IB-1999-CO-02
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaroslav Hála
Poskytovatel:
PHARE
Příjemce:
VÚPSV, v.v.i
Trvání od:
2001
Trvání do:
2001
Popis:

Twinningový projekt Phare CZ-IB-1999-CO-02 „Rozvoj sociálního dialogu“ z roku 2001 byl zaměřen na zvýšení úrovně informovanosti o situaci sociálního dialogu v ČR a zlepšení informační základny sociálních partnerů a společné porozumění pro potřebné akce, které je třeba podniknout na podporu sociálního dialogu. Partnery projektu byli za českou stranu MPSV ČR, čeští sociální partneři (Českomoravská konfederace odborových svazů; Svaz průmyslu a dopravy ČR; Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů; Konfederace umění a kultury). Za dánskou stranu dánské ministerstvo práce a dánský úřad práce (AMS) v konsorciu s dánskou Konfederací odborových svazů (LO), Konfederací dánských zaměstnavatelů (DI) a Výzkumným centrem zaměstnaneckých vztahů univerzity v Kodani (FAOS). V rámci projektu zpracoval VÚPSV studii Rozvoj sociálního dialogu v ČR, poskytující komplexní pohled na sociální dialog v ČR od počátku 90. let. Studie je zaměřena na identifikaci systémových bariér omezujících kapacitu sociálního dialogu a předkládá přehled zjištěných nedostatků a naznačuje možnosti řešení. Studie obsahuje informace o politickém klimatu a existujících právních předpisech a informace o sociálních partnerech. Řadu informací obsahuje část věnovaná hodnocení sociálních partnerů (vývoj členské základny odborů a zaměstnavatelských svazů, možné důvody pro pokles členské základny, hodnocení organizační struktury, aktivit a forem na různých úrovních). Studie byla v pracovní verzi dokončena v roce 2001 a následně podrobena rozsáhlé diskuzi, a to jednak na seminářích pro zúčastněné strany, jednak na schůzi s pracovním týmem pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Zároveň proběhlo široké připomínkové řízení ze strany celé řady, a to i některých menších, odborových a zaměstnaneckých svazů.