Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního

Číslo projektu:
HS61/01
Řešitel RILSA:
Ing. Ivo Baštýř
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta národohospodářská
Trvání od:
2001
Trvání do:
2002
Popis:

Projekt byl řešen Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v letech 2001 až 2002. Cílem výzkumného projektu byla konstrukce ekvivalenční stupnice, která odráží potřeby různorodých domácností tak, aby výpočet srovnatelných (ekvivalentních) příjmů domácností odrážel korektně jak potřeby jednotlivých členů domácností, tak i úspory, které domácnosti dosahují na základě hospodaření celku. Jelikož analýzy vztahů oficiálního životního minima k minimální mzdě, průměrné mzdě, limitům hmotného zabezpečení a starobního důchodu prokázaly v ČR v minulosti kvalitativní rozdíly proti zahraničí; a naznačily rizika sociálního parazitizmu a sociální nezaměstnanosti byla obsahem projektu i analýza aktuálních vztahů těchto příjmových veličin v ČR a v zahraničí s cílem stanovit přijatelné vztahy oficiálního životního minima a ostatních příjmových veličin. Součástí projektu byla i kvantifikace existenčního minima jako zaručeného minimálního příjmu a nástroje motivace k práci. Závěry a doporučení studie se staly základem věcného návrhu zákona č. 110/2006 Sb., o životním minimu, část byla využita i v zákoně č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi.