Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti

Číslo projektu:
DZ626317
Řešitel RILSA:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne , PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2017
Trvání do:
2018
Popis:

Nutnou podmínkou pro návrat matek po narození dítěte do práce je dostatečná nabídka kvalitních a finančně dostupných služeb péče o děti. V řadě evropských zemí existují služby péče o děti stojící na pomezí kolektivních zařízení a individuální péče. MPSV se těmito zkušenostmi zejména z Francie, Německa a Rakouska inspirovalo při svém návrhu konceptu tzv. mikrojeslí, jejichž provoz je nyní ověřován v pilotním projektu, do kterého je VÚPSV rovněž zapojen. V rámci této spolupráce vznikly v roce 2017 dvě analytické studie mapující služby Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku a v Německu a analytická studie zabývající se historií a vývojem profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. V roce 2018 VÚPSV realizoval průzkum veřejného mínění mající za cíl zjistit zkušenosti a postoje matek s předškolními dětmi ke slaďování práce a rodiny a zároveň zjistit jejich názory a představy o tom, jak by měla být pravidla fungování mikrojeslí nastavena, aby vyhovovala potřebám rodin. Cílem bylo rovněž zjistit, za jakých podmínek by byly obce, města a pečující osoby, které již působí ve stávajících službách péče o děti, ochotné mikrojesle zakládat. Výsledky projektu slouží jako podklad pro nastavení nové služby péče o děti předškolního věku – mikrojesle a současně jsou využity v dalším projektu realizovaném MPSV, kterým je pilotní ověření této veřejné služby.