Příležitostná práce – charakteristika, právní úprava a rozšíření v členských státech

Číslo projektu:
9133/2017
Řešitel RILSA:
Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Aleš Kroupa
Poskytovatel:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition
Příjemce:
Institute for Employment Studies
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2017
Trvání do:
2018
Popis:

Cílem projektu bylo zjistit, co v České republice odpovídá vymezení příležitostné práce, tak, jak ji definuje agentura Evropské komise European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions. V českém prostředí se konkrétně jedná zejména o dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Tyto dohody jsou upraveny zákonem č. 262/2006, Sb. Dále lze pod pojem příležitostná práce zahrnout vytvoření nějakého díla nebo poskytnutí služby na základě tzv. smlouvy o dílo podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prostřednictvím uvedených smluvních vztahů, zejména zmíněných dohod o provedení práce a pracovní činnosti, je řešena naprostá většina forem příležitostné práce od studentských brigád, přivýdělků při rodičovské dovolené, sezónní práce až po různé formy vedlejší výdělečné činnosti. Stejně tak není výjimkou, že se hlavní výdělečná činnost ekonomicky aktivních obyvatel opírá pouze o některou z těchto dohod. Jelikož se jedná na rozdíl od klasického pracovního poměru o méně formální smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pracující zaměstnanci na základě uvedených dohod nepožívají všech práv, jež zákoník práce garantuje zaměstnancům v pracovním poměru.