Politika zaměstnanosti a fungující trh práce

Číslo projektu:
IP70206
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D., doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D., Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc., Ing. Helena Vychová, Ph.D., PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2023
Trvání do:
2023
Popis:

Projekt reaguje na vybrané problémy českého trhu práce, které současně představují výzvu pro politiku zaměstnanosti a regulace trhu práce. Jde o problémy adaptace na strukturální změny v důsledku digitalizace a automatizace (Průmysl 4.0), změn ve složení pracovní síly v důsledku demografického stárnutí společnosti, mezinárodní migrace, přípravy na povolání, změn rodinného soužití a stylu života, prohlubující se segmentace na trhu práce a znevýhodnění některých skupin populace v přístupu k němu. Projekt přinese reflexi těchto změn v mezinárodním kontextu a analýzu vhodnosti a efektivnosti přijímaných opatření, která mají tyto problémy řešit.

Cílem projektu bude prozkoumat do hloubky vybrané klíčové aspekty potřebnosti a dopadů intervencí politiky zaměstnanosti a dalších oblastí veřejné politiky a regulace trhu práce na efektivní fungování trhu práce ve smyslu pružné adaptace nabídky a poptávky, vysoké úrovně zaměstnanosti a eliminace strukturálních problémů a poruch trhu práce. Půjde především o následující: (i) dynamiku poptávky na trhu práce v důsledku očekávané vlny modernizací v souvislosti s digitalizací a automatizací (průmysl 4.0); (ii) flexibilitu pracovních režimů a nové formy práce; (iii) bariéry integrace na trh práce v případě specificky znevýhodněných skupin.

Projekt se zaměří v prvé fázi na identifikaci specificky významných aspektů sledovaných otázek (viz výše) a jejich další rozpracování a hloubkové analýzy dat. Přitom budou využity již získané datové soubory. V další fázi se projekt zaměří na zhodnocení novějších dat a další využití dříve získaných dat, se záměrem identifikovat aktuální a dlouhodobější problémy ve vývoji na trhu práce a v politice zaměstnanosti a regulace trhu práce. Konkrétně se bude jednat o následující dílčí úkoly:

Měnící se trh práce v ČR: problémy a možnosti propojení poptávky po práci a nabídky práce: Analýza dat VŠPS – v roce 2022 byl zařazen ad hoc modul „Pracovní dovednosti“, který poskytuje k tomu data.

Problematika digitálního začleňování starších osob a řešení: Zmapování přístupů a opatření podporujících rozvoj digitálních kompetencí starších osob, které jsou uplatňovány v praxi vybraných zahraničních zemích.

Vytvoření „databáze“/souboru příkladů dobré praxe představující nové, inovativní postupy.

Ohrožené skupiny na trhu práce a role programu veřejně prospěšných prací při jejich integraci: Koncentrovaná studie přínosů programu veřejně prospěšných prací z hlediska zaměstnanosti ohrožených skupin populace. Využití dat o programech realizovaných v roce 2019, dlouhodobější perspektiva dopadů. Výzkumná podpora pro přehodnocení role programu VPP v rámci APZ (mj. podněty pro nástroj Integrační pracovní místa).

Romské ženy na trhu práce: výchova dětí a další bariéry ekonomické aktivity. Studie pro potřebu Strategie sociálního začleňování ČR 2020–2030. Studie bude postavena na tematické analýze dat výběrového šetření romské populace, provedeného v roce 2021 v rámci projektu Norských fondů Vytvoření sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti. Zpracování studie naplňuje jeden z úkolů této strategie.