Naplňování potřeb osvojených dětí a osvojitelů

Číslo projektu:
IP70619
Řešitel RILSA:
PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, Ph.D., MBA
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Naděžda Křečková Tůmová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2022
Trvání do:
2024
Popis:

V posledních letech je na základě rozhodnutí soudu svěřeno do péče před osvojením (do péče budoucích osvojitelů) a do osvojení přibližně 700 dětí ročně. Přípravě osvojitelů k přijetí dítěte je věnována ze strany státu velká pozornost, podobně je tomu i v případě péče o děti, které mají být umístěny do náhradní rodinné péče. Osvojení je v české legislativě založeno na právní fikci běžné rodiny, kdy došlo k „přijetí cizí osoby za vlastní“ (§ 794 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Na rozdíl od pěstounské péče tak pomoc a podpora státu (např. formou služeb či průběžného vzdělávání pečujících osob) pro osvojitelskou rodinu není legislativně nijak uchopena, ačkoli čelí mnohdy podobným problémům či situacím jako pěstouni a děti v pěstounské péči. Zatímco novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, z roku 2013 zakotvila systém a financování doprovázení pěstounských rodin, tentýž zákon sice ukládá krajským úřadům povinnost zajišťovat „osvojitelům […] poradenskou pomoc související s osvojením dítěte […], zejména v otázkách výchovy“ (§ 11, čl. 2, odst. c) zákona č. 359/1999 Sb.), v praxi však po soudním rozsudku o osvojení nemívají orgány sociálně-právní ochrany na specializovanou podporu osvojitelských rodin kapacitu a adoptivní rodiny se z jejich zřetele většinou ztratí. Identifikace potřeb osvojitelských rodin a jejich dětí a cílená pomoc při řešení jejich problémů přitom zvyšuje šance na úspěch celého procesu adopce a zdárný další vývoj nejen dětí, ale i nových rodinných vazeb.

Situaci osvojitelů a osvojených dětí nebyla doposud věnována adekvátní pozornost. Projekt se tedy zaměří na získání zcela nových poznatků. Přidanou hodnotou může být opakované použití výzkumného nástroje a metodologie v dalším období pro evaluaci případných nových opatření (např. nastavení doprovodných služeb pro osvojitele).