Metodika hodnocení přiměřenosti minimální mzdy v České republice

Číslo projektu:
IP70205
Řešitel RILSA:
Ing. Jitka Špeciánová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D., doc. Ing. Diana Bílková, Dr., PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2023
Trvání do:
2023
Popis:

Projekt vyplývající z výzkumných potřeb MPSV je vypracováván v návaznosti na přijetí Směrnice EP a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii. Radou EU byla směrnice přijata dne 4. 10. 2022. Dle směrnice je potřebné stanovit minimální mzdu v ČR vyváženým způsobem, který zohlední řadu faktorů, jakými jsou: potřeby pracovníků a jejich rodin, úroveň mezd v zemi, životní náklady, daně, dávky sociálního zabezpečení, relativní životní úroveň různých sociálních skupin. V další rovině je nezbytné zohlednit i ekonomické faktory, jako např. úroveň a vývoj produktivity práce. Česká republika nemá stanoven automatický valorizační mechanismus, proto musí dle povinných kritérií aktualizovat minimální mzdu nejpozději jednou za dva roky.

Členské státy musí pro stanovení minimální mzdy (respektive pro stanovení a aktualizaci mechanismu) povinně zohlednit alespoň následující 4 kritéria:

1. kupní sílu minimální mzdy s ohledem na životní náklady;
2. obecnou úroveň mezd a jejich rozdělení;
3. tempo růstu mezd;
4. dlouhodobou národní míru produktivity a její vývoj.

Projekt si vytyčuje tři cíle:

1. vytvoření metodiky, která by MPSV sloužila pro vyhodnocení přiměřenosti minimální mzdy k různým faktorům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii;
2. zpracování analýzy přiměřenosti minimální mzdy na základě nově vytvořené a výše popsané metodiky; analýza bude sestavena na základě vytvořené metodiky;
3. odborný článek publikace v zahraničním akademickém žurnálu.