Kvalita výkonu sociální práce v ČR – vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace

Číslo projektu:
IP70707
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Havlíková, Ph.D. , Mgr. Olga Hubíková, Ph.D. , Ing. Robert Trbola
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2020
Trvání do:
2022
Popis:

Problematikou kvality výkonu sociální práce se západoevropské země začaly zaobírat již v 80. letech 20. století. V českém prostředí se toto téma vynořilo na přelomu 20. a 21. století. Pro regulaci kvality sociálních služeb byly vytvořeny a schváleny Standardy kvality sociálních služeb (2007), dále byly vytvořeny Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (2014), do kterých ale nebyla zahrnuta specifická kritéria hodnocení kvality sociální práce, současně zatímco některé oblasti výkon sociální práce disponují vlastními specifickými nástroji pro řízení kvality (např. streetwork), jiné nemají ani ty obecné (např. výkon sociální práce v rámci ÚP ČR).

Hlavním cílem výzkumné aktivity je plošná standardizace (tj. jednotné nastavení) východisek a procesů hodnocení kvality výkonu sociální práce jako nástroje neustálého zlepšování a rozvoje kvality výkonu sociální práce v ČR. Tohoto hlavního cíle bude dosaženo jednak zpracováním metodiky hodnocení kvality výkonu sociální práce napříč jednotlivými oblastmi systému sociální ochrany ČR, a dále pilotním ověřením této metodiky, a tedy provedením prvotního hodnocení kvality výkonu sociální práce. Pilotní ověření má současně sloužit jako výchozí bod pro dlouhodobé sledování kvality sociální práce v celé soustavě veřejných služeb.

Realizací tohoto projektu MSPV získá dosud chybějící nástroj pro dlouhodobé/opakované hodnocení kvality výkonu sociální práce napříč všemi oblastmi systému sociální ochrany v ČR. Dále MPSV obdrží vyhodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR, stav na přelomu let 2021 a 2022, které mu mj. umožní vyhodnotit dopady připravovaného Zákona o sociální práci do oblasti kvality výkonu sociální práce.

Výsledky projektu rovněž poskytnou zainteresované odborné veřejnosti (sociální pracovníci, zastřešující profesní sdružení, vzdělavatelé) podklady pro vyjednávání při snaze o zlepšování podmínek výkonu sociální práce a při vyjednávání se zaměstnavateli sociálních pracovníků a se subjekty, které se podílejí na financování sociální práce. V dlouhodobém horizontu pak hodnocení kvality navržené v rámci této výzkumné aktivity přispěje k postupnému sjednocování v oblasti kvality výkonu sociální práce v ČR a přispěje tak k rovnosti klientů v oblasti dostupnosti služeb sociální práce v přijatelném standardu.

Další informace zde.