Indikátory integrace cizinců ze třetích zemí v ČR

Číslo projektu:
EF681720
Řešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jan Kubát
Poskytovatel:
MV ČR
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2020
Trvání do:
2020
Popis:

Projekt realizovaný v roce 2020 navazuje na dlouhodobý monitoring integračních procesů cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR, který byl v uplynulých letech realizován pro Odbor azylové a migrační politiky MVČR a jež reaguje na požadavky ze strany orgánů EU na tvorbu systému monitorování a hodnocení integrace cizinců v hostitelských státech. Výstupy z projektu jsou využívány jako podklady pro tvorbu aktualizované „Koncepce integrace cizinců – ve vzájemném respektu“ MV ČR.

Cílem projektu bude i nadále průběžný monitoring integračních procesů pomocí vypracovaných a osvědčených nástrojů a metodik za účelem zajištění podkladů pro hodnocení průběhu a účinnosti integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR. Konkrétně se jedná o aktualizaci „Soustavy kvantitativních ukazatelů monitorujících integraci cizinců z třetích zemí“. Vybrané indikátory Soustavy budou monitorovány v půlročních intervalech a jsou rozdělené do tří tematických kategorií. Základní ukazatele zahrnují oblasti týkající se pobytu CTZ: demografické charakteristiky, charakteristiky týkající se zaměstnanosti, vzdělávání a sociálního začlenění. Analytické ukazatele rozvádějí uvedené hodnoty v bližších podrobnostech a srovnávací ukazatele vyjadřují relace k českému obyvatelstvu a cizincům žijícím v ČR jako celku. Kromě toho bude obdobně jako v minulých letech paralelně sledován vývoj názorů majoritní české společnosti ke zde žijícím cizincům v šesti vytypovaných věcných oblastech. Zdrojem informací pro tuto část monitoringu budou nadále data z jednoho poznatkového zdroje, jímž je pravidelné omnibusové šetření CVVM SOÚ AV ČR.