Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR

Číslo projektu:
6921/2016
Řešitel RILSA:
Ing. Petr Pojer
Spoluřešitel RILSA:
PhDr. Jana Vavrečková
Poskytovatel:
MV ČR
Příjemce:
VÚPSV, v.v.i
Trvání od:
2016
Trvání do:
2016
Popis:

Projekt navazuje na výsledky dosud realizovaných projektů v této oblasti financovaných z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF) jež mapovaly v půlročních intervalech situaci v letech 2009 – 2015. Cílem projektu je průběžné sledování integračních procesů s využitím vypracovaných nástrojů a metodik a zajištění podkladů pro hodnocení průběhu integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR. Projekt přispívá k zajištění nezbytné kontinuity dosavadních výstupů pro Odbor azylové a migrační politiky MV ČR. Kromě základního výstupu Soustava kvantitativních ukazatelů monitorujících integraci cizinců z třetích zemí k 31. 12. 2015 a k 30. 6. 2016 byly zpracovány podklady vyhodnocující vývoj názorů české majoritní společnosti k zde žijícím CTZ v šesti vytypovaných věcných oblastech do r. 2016 včetně a dále výstup Kriminalita CTZ v ČR v letech 2013 až 2015, jenž obsahuje porovnání kriminality CTZ s českou populací na základě dat Policejního prezidia a dále účast cizinců z třetích zemí na organizovaném zločinu a zatíženost CTZ z vybraných zemí kriminalitou.