Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství – bariéry na straně příjemců: výzkum veřejného mínění

Číslo projektu:
IP70309
Řešitel RILSA:
Ivana Eliášková
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2019
Trvání do:
2020
Popis:

S poskytováním služeb kariérového poradenství je spojeno značné očekávání, kdy se předpokládá, že významným způsobem napomohou při orientaci na trhu práce či při řešení studijních, pracovních, ale i osobních problémů jednotlivce a usnadní tak jeho cestu zejména pracovním životem. Prozatím realizovaná šetření se nejčastěji zaměřovala na klienty kariérového poradenství, kteří se se službami kariérového poradenství potkávají nejčastěji, tedy na žáky základních a středních škol a na klienty ÚP ČR. Ani šetření realizována u uvedených skupin však nezjišťovala případné bariéry, které brání využívání služeb kariérového poradenství. Plánovaný výzkum veřejného mínění tak bude ojedinělým zdrojem empirických dat o vnímání kariérového poradenství širokou veřejností. Výsledná studie poskytne dosud chybějící přehled o využívání služeb kariérového poradenství širokou veřejností a o bariérách, které znesnadňují (či v některých případech znemožňují) jejich využívání a které brání tomu, aby služby kariérového poradenství mohly naplňovat své poslání, tedy být oporou při významných životních rozhodnutích. Studie také upozorní a pojmenuje rizika, která komplikují či omezují rozvoj kariérového poradenství v ČR. Projekt navazuje na již realizovanou první fázi identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství, která byla zaměřena na zmapování bariér ze strany poskytovatelů. Výsledky projektu budou využity jako podkladový materiál pro rozhodování jednoho z gestorů kariérového poradenství (MŠMT) ohledně nastavení služeb kariérového poradenství a o stanovení jeho dalšího rozvoje.