Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení

Číslo projektu:
IP70310
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2020
Trvání do:
2020
Popis:

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče byl zaveden novelou zákona č. 401/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Účelem příspěvku je úhrada nákladů spojených s doprovázením osob pečujících a osob v evidenci, které uzavřely buď s doprovázející pověřenou osobou, či s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) dohodu o výkonu pěstounské péče, případně byly upraveny správním rozhodnutím příslušného OSPOD. Doprovázející subjekty (tj. fyzické nebo právnické osoby) jsou povinny na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče či správního rozhodnutí poskytovat intenzivní podporu a pomoc osobám pečujícím a osobám v evidenci při uplatňování jejich práv a povinností spojených s výkonem pěstounské péče. Náklady spojené s doprovázením a se zajištěním jeho odpovídající kvality by měly být pokryty státním příspěvkem na výkon pěstounské péče. V praxi bylo zjištěno, že nejsou vždy doprovázejícími subjekty využívány finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče účelně. V rámci projektu budou mapovány jednak potřeby pěstounských rodin v souvislosti s doprovázením zajišťovaným pověřenými osobami či OSPOD a dále pak úroveň dodržování souvisejících metodik a instrukcí MPSV. Projekt se rovněž zaměří na vyčíslení nákladů financovaných ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, potřebných k realizaci jednotlivých dílčích činností, které jsou doprovázejícími subjekty poskytovány osobám pečujícím a osobám v evidenci tak, aby byla podrobněji zmapována ekonomická náročnost těchto jednotlivých činností.

Výsledky řešení budou využity odběratelem výstupu (MPSV) jako podklad k nastavení efektivnějších parametrů výplaty státního příspěvku na výkon pěstounské péče, dále k tvorbě metodických materiálů pro doprovázející subjekty a k prosazování dalších systémových změn týkajících se právní úpravy a financování doprovázení osob pečujících a osob v evidenci.