Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací

Číslo projektu:
DC524/2016
Řešitel RILSA:
Ing. Lenka Říhová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Július Szabo
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2016
Trvání do:
2019
Popis:

Hodnocení prací na základě jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je základem výdělkové diferenciace a současně nástrojem, jak zaručit spravedlivé odměňování zaměstnanců. Vývoj nových technologií (automatizace, robotizace a digitalizace) a odpovídající nové pracovní činnosti vyžadující kontinuální vzdělávání zaměstnanců, mění nároky na samotnou práci a vzniká tak potřeba aktualizace hledisek, podle kterých je práce hodnocena. Projekt je zaměřen především na zhodnocení aktuálního společenského, technického, technologického a organizačního vývoje a jeho vlivu na složitost, odpovědnost a namáhavost práce. Dále na stávající stav v oblasti hodnocení prací a jeho srovnání s aktuálními potřebami jako je právo na spravedlivou odměnu, rovné zacházení, apod. V rámci projektu byly zhodnoceny používané metody hodnocení prací u nás i v zahraničí. Konkrétně se jednalo o systém REFA, systém Bedaux, NEMA, metodu porovnávání kritérií, metodu rozhodovacích skupin, metodu Urwicka Orra nebo systém ISOS a další. Doposud zjištěné skutečnosti ukazují, že pokud jsou nevhodně nastavené relace odměn za práci, pak ani sebelepší mzdový či platový systém nezaručí spokojenost zaměstnanců. Uvedené aktivity by měly vyústit do návrhu aktualizace hledisek současně používané metody hodnocení prací nebo vytvoření metody nové. Samotná metoda slouží pro zařazení zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny z veřejných zdrojů, do konkrétního platového tarifu. Výstupem aplikace metody je pak Katalog prací ve veřejných službách a správě a Katalog správních činností (nařízení vlády č. 302/2014 Sb. a nařízení vlády č. 222/2010 Sb.) a Katalog činností v bezpečnostních sborech (nařízení vlády č. 104/2005 Sb.).