Formy rodinného života mladé generace

Číslo projektu:
RV27
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
1996
Trvání do:
1997
Popis:

Cílem projektu je zmapovat základní tendence demografického chování a formování rodinného života mladé generace v současných sociálních a ekonomických podmínkách a v kontextu legislativních změn v oblasti sociální politiky.Analýza těchto tendencí bude založena na rozboru základních faktorů úzce provázaných s rodinnými a reprodukčními plány představitelů různých sociálně demografických skupin mladé populace.Hlavním předmětem výzkumu je zjišťování vlivu těchto makrosociálních a mikrosociálních faktorů i individuálně diferencovaných dispozic na životní plány a na strukturu,dynamiku a časovou propojenost životních startů mladé generace.Jejich poznání má přispět k formulování úkolů dalšího budování těch složek sytému sociální ochrany,které jsou orientovány na mladou generaci a rodiny s dětmi.Hlavní datová báze bude získána jednak prostřednictvím reprezentativního sociologického šetření,a jednak analýzou údajů demografické statistiky.