Datová podpora tvorby a monitoringu seniorské politiky zejména s ohledem na dynamické společenské změny a energokrizi

Číslo:
IP70716
Řešitel:
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Spoluřešitel:
Ing. Filip Hon, Ph.D., prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Ing. Robert Trbola, Ing. Vlastimil Beran, Ph.D., Ing. Filip Červenka, doc. Ing. Diana Bílková, Dr., Mgr. Olga Nešporová, Ph.D., doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
MPSV
Doba řešení od:
2023
Doba řešení do:
2027
Popis:

Cílem projektu je vyplnit bílá místa v porozumění dynamiky v kvalitě života seniorské populace s ohledem na současné společenské výzvy. Projekt přináší vícezdrojový vhled do klíčových oblastí seniorské politiky a naplní vybrané potřeby datové podpory monitoringu realizace strategických resortních dokumentů.
Výstupem projektu bude, mimo jiného, tvorba komplexní „Zprávy o seniorech v ČR“, daty podloženou sondu do klíčových oblastí kvality života seniorů a seniorek tak, jak je definována ve vládních prioritách a úkolech zadaných ve STRAPS a navazujícím Akčním plánu. Zde se projekt zaměří především na monitoring dosahování cílů v oblastech ve STRAPS definovaných jako nedosažených či částečně dosažených, zejm. tedy:
1. oblast přípravy na stárnutí
2. lidská práva seniorů
3. vzdělávání a zaměstnanost
4. zdraví a péče
5. aktuální problémy nesené sociální, politickou, ekonomickou či environmentální změnou: (dopady energetické krize, mezigenerační vztahy, zajištění přístupu k lidským právům a jejich ochrana, diskriminace, digitalizace a její dopady, změna na pracovním trhu v důsledku ekonomických změn, resilience (odolnost), aktivní občanství, gerontologická gramotnost vč. přípravy na stárnutí další otázky, které se mohou objevit jako aktuální a jejichž existenci nelze předvídat, ale ze zkušeností posledního období lze prognózovat jejich existenci.
Datová základna bude tvořena třemi pilíři:
1) analýzy dostupných administrativních a statistických dat (rodinné účty, aj.)
2) sekundární analýzy dostupných sociálněvědních datových souborů (SILC, SHARE, sociologické výzkumy)
3) původní datové zdroje „Život ve stáří po 20 letech“ (komparativní studie s daty z roku 1992); kvantitativní šetření k aktuálním otázkám dle dynamické společenské potřeby; kvalitativní šetření (ohniskové skupiny) pro pokrytí témat relevantní pro kvalitativní přístupy
Závěry budou využity v souvislosti s předpokládanou aktualizací strategie „Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2026-2030“ a na ni navazujícího Akčního plánu.
Výsledky budou diskutovány průběžně s odbornou veřejností formou konferenčních vystoupení, ad hoc kulatých stolů a veřejných konzultací.
Výsledky budou využity v komunikaci MPSV s veřejností (tiskové zprávy, vyjádření kabinetu k úpravám stávajících politik či k nově zaváděným opatřením apod.).