Body zlomu v nepojistných dávkových systémech

Číslo projektu:
IP70204
Řešitel RILSA:
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Filip Mandys, Ph.D., Ing. Vlastimil Beran, Ph.D., Ing. Jitka Špeciánová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2023
Trvání do:
2024
Popis:

Projekt navazuje na dosavadní dlouhodobější práci RILSA v oblasti nepojistných sociálních dávek, zejména pak jejich provázanosti s daňovými úlevami z pohledu distribuční politiky a pobídek trhu práce. Zaměřuje se na úzce vymezenou oblast dávek na bydlení (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení) a k analýzám využije doposud studované metody hodnocení dopadů NSD (redistribuce a pobídkovost). Výstupy projektu napomohou rozvoji analytických schopností v případě dávek na bydlení a schopnosti posoudit dopady jejich alternativního nastavení. To umožní významnou praktickou aplikaci v oblasti budoucí koncipace sociálních opatření v oblasti bydlení.

Budou využita především data OKsystem o příjemcích příslušných sociálních dávek, data šetření SRÚ a SILC. Část řešení bude stát na simulaci alternativních nastavení dávkových opatření na modelových rodinách.

Součástí řešení je identifikace jiných vhodných zdrojů dat, která by umožnila citlivěji parametrizovat příslušné sociální dávky (např. využití regionálních dat o nákladech na bydlení, či lepší specifikace dnes používaných vstupů pro výpočet dávky). Základ metodologie spočívá v analýze dostupných dat o nárocích a příjemcích dávek k bydlení. Bude vyhodnocena existující zahraniční praxe se zohledněním implementačních podmínek a možností v ČR. Návrhová část projektu využije simulační a mikrosimulační vyhodnocení alternativních nastavení příspěvku na bydlení. V druhém roce šetření bude využita institucionální a implementační studie k identifikaci obohacení datové báze a zdrojů dat. V průběhu řešení bude probíhat intenzivní konzultace se zadavatelem projektu o podobě alternativního nastavení příspěvku na bydlení v kontextu uvažovaných řešení.