Analýza uplatňování case managementu a posouzení možností a limitů této metody při výkonu sociální práce na obecních úřadech zaměřené na podporu poskytování dlouhodobé péče v přirozeném prostředí včetně zvážení organizačních podmínek a připravenosti sociálních pracovníků k zavádění této metody

Číslo projektu:
DC539/2018
Řešitel RILSA:
Mgr. Olga Hubíková, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2017
Trvání do:
2018
Popis:

Cílem projektu bylo na základě kvalitativních i kvantitativních empirických dat získat poznatky o stávajícím rozsahu uplatňování metody case management (CM) v praxi sociální práce úřadů ORP zaměřené na obtížné životní situace spojené s potřebou či poskytováním dlouhodobé péče. Jak dokládá i přehled poznatků a pojetí CM ze zahraničních zdrojů, který je součástí závěrečné souhrnné výzkumné zprávy, CM je metoda vhodná pro intervenci zaměřenou na situace spojené s dlouhodobou péči, které se často vyznačují kumulací problémů, kombinací akutních a chronických problémů a často v nich figuruje více aktérů mnohdy s protichůdnými zájmy i potřebami. Case management je zároveň vysoce komplexní metoda sociální práce, jejíž zavedení a uplatňování v praxi předpokládá určité organizační podmínky, podporu managementu, a také připravenost na straně sociálních pracovníků. V rámci výzkumu bylo třeba se zaměřit nejen na faktory, které podporují, případně brání uplatňování CM, ale také podrobně zachytit, na jaké specifické typy životních situací dlouhodobé péče se v současné době sociální pracovníci OPR zaměřují a které zůstávají zatím spíše opomíjeny, jaké formy intervence v různých případech sociální pracovníci volí a pro jaké případy považují CM za vhodnou metodu. CM klade vysoké nároky nejen na odbornost, ale i na psychiku pomáhajícího profesionála. Z tohoto důvodu je třeba ve vztahu k podmínkám implementace CM a připravenosti sociálních pracovníků tuto metodu využívat třeba zvažovat možnosti rozvíjení odbornosti sociálních pracovníků i z hlediska konceptu péče o sebe sociálních pracovníků.