Analýza systému vězeňství s ohledem na spolupráci s rodinami s přihlédnutím k výkonu činností sociálního kurátora. Vliv spolupráce osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) s rodinou na její začlenění do společnosti

Číslo projektu:
DC537/2017
Řešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková , Ing. Drahomíra Zajíčková , Věra Malá , Petr Hráský
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2017
Trvání do:
2018
Popis:

Cílem výzkumného projektu bylo zmapovat možnosti poskytování pomoci a podpory osobám ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“) a po VTOS při řešení problémů souvisejících s jejich rodinnou situací. Výzkumný projekt se přitom zaměřil specificky na to, jak na tyto otázky nahlížejí pracovníci institucí penitenciární a postpenitenciární péče.
Při realizaci výzkumného šetření tak byly dotázány tyto skupiny osob: vybraní pracovníci vězeňských zařízení, sociální kurátoři působící v obcích s rozšířenou působností (dále též „ORP“), případně další zaměstnanci ORP, pracovníci Probační a mediační služby a zástupci nestátních neziskových organizací zaměřujících se na oblast penitenciární a postpenitenciární péče.
Výzkum se zaměřil na tři hlavní okruhy otázek týkajících se rodinné situace osob ve VTOS a po VTOS. Nejprve byl zmapován význam tématu rodinné situace při práci zástupců dotázaných institucí a byly přiblíženy nejdůležitější situace, které v souvislosti s tímto tématem dotazované osoby řeší. Další okruh otázek se týkal toho, do jaké míry a v jakých konkrétních situacích mohou přímo dotazovaní pracovníci, respektive instituce, jež zastupují, pomoci osobám ve VTOS a po VTOS v souvislosti s jejich rodinnou situací. Posledním tematickým okruhem, který byl v tomto dotazníkovém šetření sledován, byly možnosti spolupráce a hodnocení stávající spolupráce mezi různými institucemi při řešení těchto otázek u osob ve VTOS nebo po VTOS.