Analýza kvality a dostupnosti specializovaných pobytových sociálních služeb pro dospělé oběti domácího násilí

Číslo projektu:
NF-CZ13-PDP-2-002-01-2014
Řešitel RILSA:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Kristýna Janurová, MA
Řešitel:
Lucia Zachariášová
Spoluřešitel:
Branislava Marvánová Vargová, ROSA - centrum pro ženy, z.s.
Poskytovatel:
Úřad vlády ČR
Příjemce:
Úřad vlády ČR
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2016
Trvání do:
2016
Popis:

Projekt, jehož realizátorem je Úřad vlády ČR ve spolupráci s týmem složeným z odbornic specializujících se na sociální služby obětem domácího násilí a VÚPSV, v. v. i., vyšel z potřeby formulované Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a Akčním plánem prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018. Jeho cílem bylo zmapovat kvalitu a dostupnost pobytových sociálních služeb pro dospělé oběti domácího násilí v České republice pomocí výzkumného šetření, a tedy empiricky ověřit údaje obsažené v Registru poskytovatelů sociálních služeb za účelem kritického zhodnocení stavu nabídky těchto služeb v ČR.
V rámci projektu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi pobytovými sociálními službami, které v Registru poskytovatelů sociálních služeb uvádějí cílovou skupinu „oběti domácího násilí“ s cílem ověřit, jaká část z nich skutečně cíleně reflektuje specifické potřeby této skupiny a do jaké míry jsou tyto potřeby schopny naplnit služby méně cílené. Současně byla zmapována nabídka pobytových sociálních služeb pro dospělé oběti domácího násilí tak, jak ji pokrývá Registr poskytovatelů sociálních služeb. Cílem bylo porovnat počet oficiálně registrovaných dostupných lůžek pro oběti domácího násilí na obyvatele v jednotlivých krajích ČR se zjištěními z dotazníkového šetření, a na základě tohoto srovnání vytipovat kraje pro následné terénní kvalitativní šetření. Při něm byly informace zjištěné dotazníkem ověřeny a doplněny o hloubkovou analýzu vybraných služeb. Výzkum ukázal, že služeb skutečně specializovaných na potřeby obětí domácího násilí je v ČR minimum a jsou geograficky koncentrované především v Praze. Stav nabídky specializovaných služeb pro oběti domácího násilí v ČR zdaleka neodpovídá mezinárodním doporučením. Výstupem z projektu je závěrečná zpráva shrnující podrobně poznatky z obou částí analýzy.
Zástupkyně VÚPSV, v. v. i. v projektu působily jako výzkumné expertky, odpovědné především za odbornou kvalitu dotazníkového šetření a analýzu výstupů z něj.